FreedomSolution

ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ความเท่าเทียมทางสังคม  

ขอบคุณผู้สนับสนุน Foodpanda

 
 


เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนที่มีความฝัน ที่ทำงานการพัฒนาระบบสาระสนเทศ โดยนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแบ่งปันความรู้ในกับผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาระบบ และนำผลประกอบการที่ได้ สนับสนุนงานด้านการพัฒนาคนพิการ Social Enterprise

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นสำนักงานของโครงการกิจการเพื่อสังคม Freedom Solution ใช้ในการทำงาน, ประชุมทีมงาน, ติดต่อลูกค้า และประสานงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในด้านต่างๆ ของโครงการ โดยจะส่งผลกระทบกับการเรียนน้อยที่สุด

ลักษณะของกิจการ

กิจการจะดำเนินงานในรูปของธุรกิจหรือบริษัท และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ มีการแสวงหาผลกำไร แต่มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำผลกำไรที่ได้คืนสู่สังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคนพิการ

โครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3

ต้องการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ เพื่อให้คนพิการเป็นที่ยอมรับ ในสังคม และหากโครงการประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถนำผลกำไรที่ได้ มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพัฒนาคนพิการ

Last Event