• โครงการจุดประกายฝัน
  • โครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 2
  • จุดเริ่มต้นของ Freedom S.

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนที่มีความฝัน ที่ทำงานการพัฒนาระบบสาระสนเทศ โดยนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแบ่งปันความรู้ในกับผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาระบบ และนำผลประกอบการที่ได้ สนับสนุนงานด้านการพัฒนาคนพิการ Social Enterprise

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นสำนักงานของโครงการกิจการเพื่อสังคม Freedom Solution ใช้ในการทำงาน, ประชุมทีมงาน, ติดต่อลูกค้า และประสานงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในด้านต่างๆ ของโครงการ โดยจะส่งผลกระทบกับการเรียนน้อยที่สุด

ลักษณะของกิจการ

กิจการจะดำเนินงานในรูปของธุรกิจหรือบริษัท และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ มีการแสวงหาผลกำไร แต่มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำผลกำไรที่ได้คืนสู่สังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคนพิการ