photo slide 1 photo slide 2 photo slide 3

ตามคำพ่อสอน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ โครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 1 - 2 โครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3 กิจการเพื่อสังคม กับ สกส. A-Chieve & Freedom S. Brain Storm ร่วมกันวาดฝัน แนวคิดหลักของ Freedom

เกี่วยกับเรา

Freedom Team ที่มาของการรวมกลุ่ม Freedom Solution

Freedom Solution เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งแม้ทางกลุ่มจะพิการแต่พวกเราก็มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ เป็นอย่างดี และสามารถประกอบอาชีพให้บริการด้านสาระสนเทศได้ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่บริษัท หรือองค์กรเอกชนที่มีความต้องการนำสาระสนเทศมาใช้ในกิจการ และทางกลุ่มยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อโอกาส ให้กับผู้พิการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านเทศโนโลยีสาระสนเทศ และให้มีโอกาสเช่นเดียวกับพวกเราเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ กลุ่ม Freedom Solution มีความตั้งใจที่จะนำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของกิจการ เพิ่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ซึ่งกิจการเพื่อสังคมนี้ดำเนินการโดยเยาวชนผู้พิการ ที่มุ่งหวังจะตอบแทนสังคมโดยเน้นการส่งเสริมกลุ่มผู้พิการเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

แนวคิดหลัก

ต้องการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ เพื่อให้คนพิการเป็นที่ยอมรับ ในสังคม และหากโครงการประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถนำผลกำไรที่ได้ มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพัฒนาคนพิการ สิ่งสำคัญอีกคือโอกาสหรือพื้นที่ ที่ให้คนพิการได้แสดงความสามารถของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์ อย่างที่เคยเป็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ในกีฬาพาราลิมปิกที่ผ่านมา ที่ความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆ ในสถานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นสมาชิกในสังคมคนหนึ่ง

ทีมงานและที่ปรึกษา

อ.อุดมโชค ชูรัตน์
อ.อุดมโชค ชูรัตน์
- ที่ปรึกษา
อ.ณรงค์ รัตนโสภา
อ.ณรงค์ รัตนโสภา
- ที่ปรึกษา
พุทธมนต์ พูลเปี่ยม
พุทธมนต์ พูลเปี่ยม
- หัวหน้าโครงการ
อริษา แสงสว่าง
อริษา แสงสว่าง
- รองหัวหน้า
โสภิตา จันทรส
โสภิตา จันทรส
- ติดต่อประสานงาน
บัณฑิต รักษาสังข์
บัณฑิต รักษาสังข์
- ทรัพยากร
ชลนีย์ เขียนดี
ชลนีย์ เขียนดี
- ทีมงาน
วีระพล พรมวงศ์
วีระพล พรมวงศ์
- นักออกแบบ
ชัยวัฒน์ คงอินทร์
ชัยวัฒน์ คงอินทร์
- ทีมงาน
มนันชยา โลมรัตน์
มนันชยา โลมรัตน์
- ทีมงาน

ร่างโครงการ

รายละเอียดของโครงการ

หลักการและเหตุผล

"ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นได้หากไร้ซึ่งผู้นำ" ซึ่งผู้นำในที่นี้ หมายถึง แบบอย่างหรือต้นแบบ คนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจสร้าง "พลัง" และ "ความศรัทธาในตนเอง" ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนคนพิการที่ประสบปัญหาและอุปสรรที่คล้ายคลึงกัน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เปลี่ยนจากภาระของครอบครัวสู่พลังของสังคม

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวทางในการไปต่อยอดเพื่อพัฒนาความสามารถ
 2. 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. 3. เพื่อให้คนพิการเป็นที่ยอมรับของสังคมและเปลี่ยนทัศนคติว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม ให้คนพิการกลายเป็นพลังของสังคม
 4. 4. เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวให้กับคนพิการที่ไม่กล้าออกจากบ้าน ให้ใช้ชีวิตในสังคมที่เปิดกว้าง และพร้อมที่จะให้โอกาส
 5. 5. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการเพื่อสังคม และมูลนิธิตะวันฉาย(ชียงใหม่) ที่จัดตั้งขึ้นโดยคนพิการ
 6. 6. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบการดำเนินงาน

การดำเนินกิจกรรมโครงการพื้นราบสู่ยอดดอย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 : จัดกิจกรรมแบ่งบันความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างกำลังใจ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้เป็นบันดาลใจและกำลังใจให้น้องๆ ชาวเขารวมถึงผู้พิการในชุมชน ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะฝัน พร้อมที่จะสร้างความฝัน และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
รูปแบบที่ 2 : จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้เรื่องเทคโนโลยี โดยเป็นความสามารถของกลุ่มจากการปฏิบัติงานจริงมาแบ่งปันถ่ายทอดให้กับผู้พิการในมูลนิธิตะวันฉายและผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งมอบเว็บไซต์ www.tawanchai.org และอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Powerpoint, Mediecut, Dreamweaver, การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

สถานที่และวันเวลา ดำเนินโครงการ

สถานที่ : มูลนิธิตะวันฉาย และน้องๆ บนดอยแม่แจ่ม
วันที่ : 21 - 23 มิถุนายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย

 • - บุคคลากรและอาสาสมัครมูลนิธิตะวันฉาย
 • - นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมปลาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. 1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและงานที่จะทำให้อนาคตได้
 2. 2. ผู้เข้าร่วมมีเป้าหมายและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
 3. 3. คนพิการและผู้สนใจในกิจการเพื่อสังคม เกิดแรงบันดาลใจในการทำเพื่อสังคม และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 4. 4. สังคมเกิดความเข้าใจต่อประเด็นเรื่องของความพิการ ตระหนักและส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 5. 5. เป็นต้นแบบให้คนพิการที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ให้ลุกขึ้นมาทำจนเกิดผลสำเร็จ

ติดต่อเรา

ติดต่อ สนับสนุน โครงการเพื่อสังคมได้ที่ :

 • สิ่งที่ต้องการ : สมุด, ดินสอ, ปากกา, สี, เสื้อผ้า, รองเท้า, ผ้าห่ม, เมล็ดพันธุ์พืช
 • ธนาคาร : กสิกรไทย
  บัญชี : พี่สอนน้อง
  เลขที่ : 870-2-17242-0
 • Freedom Solution
  440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
 • Email : Sopita@freedom-s.net
  08-3749-1448 ( พี่จุ๊ )
 • Email : Arisa@freedom-s.net
  08-0645-3819 ( พี่ปุ้ย )

privacy policy

Membership

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem fugiat quo voluptas nulla pariatur voluptatibus maiores alias consequatur perferendis doloribus asperiores

Proprietary Rights

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non proident, pariatur voluptatibus maiores alias consequatur perferendis doloribus asperiores sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Copyright Agent

 • Neque porro quisquam est qui dolorem
 • Neque porro quisquam est qui dolorem
 • Neque porro quisquam est qui dolorem
 • Neque porro quisquam est qui dolorem

Disclaimer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non proident, pariatur voluptatibus maiores alias consequatur perferendis doloribus asperiores sunt in culpa qui officia deserunt mollit.